Tehnički pregled građevine – novonastali izazovi

1. UVOD

Pandemija COVID-19 virusa ugrozila je naše zdravlje i živote, dramatično poremetila svakodnevnicu. Nemjerljiv utjecaj pandemije primjetan je i u gospodarskoj aktivnosti, ali i djelatnosti državne uprave i javnog sektora općenito. Ovakvo iznimno stanje ili u potpunosti onemogućava obavljanje svakodnevnih djelatnosti, ili proizvodi teško premostive specifične izazove. 

Kolege su mi ukazale na jedno specifično pitanje kojem različiti upravni odjeli različito pristupaju – tehničkih pregled građevine u postupcima izdavanja uporabnih dozvola.

2. RELEVANTNE NORME

Sukladno Zakonu o gradnji[1] (ZG), izgrađena građevina, odnosno rekonstruirana građevina može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon (…) nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola.[2] Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine, koji je (su) ujedno i stranka u (upravnom) postupku izdavanja uporabne dozvole.

Najvažniji preduvjet za izdavanje uporabne dozvole je provođenje tehničkog pregleda građevine kojim se ustanovljava kako je, između ostalog, predmetna građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom.[3]Voditelj postupka izdavanja uporabne dozvole smatrati će se voditeljem tehničkog pregleda građevine.[4] Na tehnički pregled pozivaju se investitor, javnopravna tijela koja su u postupku lokacijske dozvole, odnosno građevinske dozvole utvrdila posebne uvjete, odnosno izdale potvrdu glavnog projekta i po potrebi neovisni stručnjaci koje odredi tijelo graditeljstva.[5] Pozvani sudionici u gradnji i javnopravna tijela dužni su osigurati sudjelovanje svoga predstavnika na tehničkom pregledu.[6]

Situacija u kojoj se nalazimo onemogućuje, ili u najboljem slučaju, znatno otežava okupljanja većeg broja ljudi, što je preduvjet za obavljanje tehničkih pregleda građevina. Prethodno citirana imperativna norma članka 140. stavka 4. ZG-a, koja propisuje obvezu prisustva predstavnika pozvanih sudionika na tehničkom pregledu, naizgled onemogućuje održavanje tehničkih pregleda građevina u ovakvim uvjetima. Sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, javna tijela su počela donositi odluke kojima se ograničava neposredni rad sa strankama.[7]

3.NOVI PRISTUPI NADLEŽNIH TIJELA

Javna tijela naravno i dalje imaju ranije zakazane tehničke preglede građevina, koje su dužna održati u roku od trideset, odnosno petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole.[8] Trenutno se primjećuju dva glavna (nova i prilagođena) pristupa provođenju tehničkih pregleda građevina.

a) Odgoda/otkazivanje tehničkih pregleda građevina

Neki upravni odjeli za prostorno uređenje/gradnju već zakazane tehničke preglede građevina otkazuju ili odgađaju za neodređeni datum u budućnosti (”kad se situacija smiri”), pozivajući se na odluke o ograničavanju neposrednog rada sa strankama. 

b) Održavanje tehničkog pregleda građevine dostavom pisanih mišljenja nadležnom tijelu

Upravni odjeli koji su se odlučili za ovaj pristup svim zainteresiranim osobama dostavljaju dopis da zakazani tehnički pregled građevine, zbog novonastalih okolnosti, namjeravaju održati bez izlaženja na teren, dostavom pisanih mišljenja tijelu nadležnom za provođenje tehničkog pregleda.

4. POSTOJI LI BOLJI PRISTUP?

Ovdje vidimo dva pristupa koja su, po mom mišljenju, na suprotnim krajnostima. Prvim se, zbog manjkavog tumačenja i primjene norme, tehnički pregledi građevina uopće ne održavaju. Na taj način se gospodarskim subjektima u ovom neizvjesnom vremenu dodatno otežava, odnosno onemogućava, ishođenje uporabnih dozvola za građevine, čime trpe velike i trajne gubitke. Time ih se dovodi u situaciju da, kako bi takve gubitke i izbjegli, koriste građevine na namijenjeni način i prije izdavanja nužnih uporabnih dozvola (npr. skladišta).

Drugim pristupom se omogućava gospodarskim subjektima ishođenje uporabnih dozvola, ali na vrlo upitan način, praktički fingiranjem obavljanja tehničkih pregleda predmetne građevine.

ZG je lex specialis u odnosu na Zakon o općem upravnom postupku[9] (ZUP). Tehnički pregled građevine koji je normiran ZG-om ima sva obilježja očevida propisanog ZUP-om. Održavanje tehničkog pregleda određuje se zaključkom, kao i očevid člankom 68. člankom 2. ZUP-a. Također, člankom 4. stavkom 1. PTPG-a određuje se da se u svrhu tehničkog pregleda obavlja očevid.

Mislim kako je za rješavanje ovdje prikazanog problema najbolje primijeniti članak 68. stavak 3. ZUP-a;

Stranke imaju pravo nazočiti očevidu. Očevid se može provesti i bez nazočnosti stranke u slučaju poduzimanja hitnih mjera radi zaštite života, zdravlja ili imovine veće vrijednosti.

Odredba je postavljena dosta općenito, ali njenom primjenom mogu biti zadovoljeni i načelo zakonitosti, legitimni interes javnopravnog tijela da zaštiti zdravlje i život svojih djelatnika i drugih građana, ali i legitimne poslovne interese gospodarskih subjekata. Mislim kako sve osobe koje sukladno članku 140. stavku 4. ZG-a moraju prisustvovati tehničkom pregledu građevine možemo i moramo, možda i malo ekstenzivno, smatrati strankama sukladno citiranoj odredbi ZUP-a.

Mislim kako sukladno toj odredbi ZUP-a javnopravno tijelo može tražiti od gospodarskog subjekta da omogući obavljanje tehničkog pregleda građevine samo od strane voditelja tehničkog pregleda građevine, bez prisustva bilo koje druge osobe. Sve ostale zainteresirane strane mogu svoja mišljenja, očitovanja i stavove podnijeti u pisanom obliku. Tako voditelj tehničkog pregleda građevine neće dolaziti u izravan kontakt sa drugim strankama, čime će biti ispoštovane odluke o ograničavanju neposrednog rada sa strankama, a poslovanje gospodarskih subjekata neće dodatno patiti budući da će biti u mogućnosti ishoditi tražene uporabne dozvole u rokovima propisanim ZG-om.


[1] NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19.

[2] Članak 136. stavak 1. ZG-a.

[3] Članak 139. stavak 1. ZG-a.

[4] Članak 2. stavak 1. Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (PTPG).

[5] Članak 140. stavak 2. ZG-a. Kasniji stavci propisuju određene iznimke.

[6] Članak 140. stavak 4. ZG-a.

[7] Npr. vidi ovu odluku.

[8] Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo dužno je u roku od trideset, odnosno petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole obaviti tehnički pregled građevine, članak 140. stavak 1. ZG-a.

[9] NN 47/09.

Opće upravno pravo

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: