Europska komisija objavila Obavijest o alatima za borbu protiv tajnih sporazuma u javnoj nabavi

Korupcija u postupcima javne nabave ima višestruke negativne učinke. Prije svega, iznimno negativno utječe na učinkovitu i racionalnu javnu potrošnju. Također, kroz dodjeljivanje javnonabavnih ugovora korumpiranim ponuditeljima, održava na tržištu ponuditelje koji nisu u stanju sudjelovati u tržišnoj utakmici na temelju vlastite konkurentnosti, te dovodi do značajnog narušavanja tržišnog natjecanja i općenitog gospodarskog rasta zemlje.1 Dalje, ukoliko je korupcija u postupcima javne nabave općeprisutna, dovodi do gubitka povjerenja građana u cijelu državnu upravu. Koruptivno djelovanje u postupcima javne nabave primjećujem u dva glavna smjera. Prije svega, tu je nezakonito pogodovanje od strane naručitelja određenim ponuditeljima.2 Također, postoji i koruptivno djelovanje samih ponuditelja kroz nezakonite protutržišne dogovore o iznosima ponuda pri javljanju na javnonabavne natječaje (zabranjeni sporazumi poduzetnika). 3

Nezakonito pogodovanje naručitelja (odnosno službenih osoba unutar naručitelja) određenim gospodarskim subjektima tema je o kojoj se dosta piše i u medijima i u stručnoj/znanstvenoj literaturi. Ipak, i koruptivno djelovanje u kojem sudjeluju isključivo gospodarski subjekti (zabranjeni sporazumi-karteli) može prouzročiti značajnu štetu naručiteljima u postupcima javne nabave.

Važnost suzbijanja zabranjenih sporazuma prepoznata je i Kaznenim zakonom (KZ), kroz kazneno djelo zlouporabe u postupku javne nabave (članak 254. KZ-a). 4 Zabranjeni dogovor iz ovog članka potrebno je dodatno objasniti uz pomoć odredbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (ZZTN).

Člankom 38. stavkom 1. ZZTN-a zabranjeni sporazumi su definirani kao svi sporazumi između dva ili više neovisnih poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje, koji kao cilj ili posljedicu imaju narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a osobito oni kojima se: izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski uvjeti, ograničava ili nadzire proizvodnja, tržište, tehnološki razvoj ili ulaganje, dijele tržišta ili izvori nabave, primjenjuju nejednaki uvjeti na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju, uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih strana dodatnih obveza, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora. 5 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) sukladno ZZTN-u ima ovlast provesti postupak utvrđivanja zabranjenog sporazuma. 6

Navedena pravna sredstva protiv zabranjenih sporazuma u velikoj mjeri moguće je koristiti tek nakon što je postupak javne nabave proveden i ugovor o javnoj nabavi sklopljen. Zato su od male koristi naručiteljima koji, za vrijeme provođenja postupka javne nabave, počnu sumnjati u postojanje zabranjenog sporazuma između (svih ili nekih) gospodarskih subjekata koji sudjeluju u tom postupku. Iako je člankom 254. Zakona o javnoj nabavi 7 propisana fakultativna mogućnost isključenja gospodarskog subjekta na temelju vjerojatnosti da je sudjelovao u sklapanju zabranjenog sporazuma, navedena odredba nije značajno korištena.

Stoga je od posebne važnosti činjenica da je Europska komisija u ožujku objavila Obavijest o alatima za borbu protiv tajnih sporazuma u području javne nabave i smjernice za primjenu s time povezane osnove za isključenje (Obavijest). 8 Obavijest se nastavlja na neke prijašnje Komunikacije Europske komisije 9 Obavijest možete pročitati ovdje;

Važno je spomenuti kako je i OECD još ranije objavio i svoje Preporuke za suzbijanje namještanje natječaja u javnoj nabavi, koje možete pročitati ovdje;

Obavijest već privukla kritike zbog nedovoljne konkretnosti, te je dovedeno u pitanje koliko će biti od praktične koristi. 10 Ipak, mislim kako je iznimno važna jer potiče razgovor o pogubnosti i težini utvrđivanja zabranjenih sporazuma u postupcima javne nabave, ali ipak daje određene konkretne smjernice naručiteljima (pogotovo u petom poglavlju.)


Dodatno čitanje o zabranjenim sporazumima;

https://upravnopravo.blog/2019/07/09/aztn-zabranjeni-sporazumi-i-javna-nabava

Nekategorizirano

  1. Vidi i Moukiou, C. P., The Principles of Transparency and Anti- Bribery in Public Procurement: A Slow Engagement with the Letter and Spirit of the EU Public Procurement Directives, European Procurement & Public Private Partnership Law Review, br. 2, 2016.
  2. Za prikaz pogodovanja u Japanu vidi Tanaka, S., Hayashi, S., Collusion Between Public Procurers and Suppliers in the Context of Japan’s Public Procurement: The Role of the Risks of “Unsuccessful Procurement”, Journal of Public Procurement, Vol. 16., br. 3, 2016.
  3. Za detaljniji prikaz vidi Hudon, P. A., Garzon, C., Corruption in Public Procurement: Entrepreneurial Coalition Building, Crime, Law and Social Change, Vol. 66., br. 3, 2016.
  4. Člankom 254. propisano je da tko u postupku javne nabave stavi ponudu utemeljenu na zabranjenom dogovoru između gospodarskih subjekata koji ima za cilj da naručitelj prihvati određenu ponudu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina (…). Također, ako je navedenim kaznenim djelom pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina. Ukoliko počinitelj dobrovoljno spriječi da naručitelj prihvati takvu nezakonitu ponudu ponudu može se osloboditi kazne.
  5. Takvim sporazumima smatraju se osobito ugovori, pojedine odredbe ugovora, usmeni ili pisani dogovori među poduzetnicima te usklađena praksa koja je posljedica takvih dogovora, odluke poduzetnika ili udruženja poduzetnika, opći uvjeti poslovanja i drugi akti poduzetnika koji jesu ili mogu biti sastavni dio ugovora i slično, neovisno o tome jesu li takvi sporazumi sklopljeni između poduzetnika koji djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije (horizontalni sporazumi) ili između poduzetnika koji ne djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije (vertikalni sporazumi).
  6. Članak 8. stavak 1. ZZTN-a
  7. Na temelju članka 57(4) Direktive 2014/24/EU.
  8. Notice on tools to fight collusion in public procurement and on guidance on how to apply the related exclusion ground (2021/C 91/01)
  9. Vidi ovu i ovu Komunikaciju.
  10. Vidi osvrt Sancheza Graellsa ovdje.

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: